Как се зараждат емоциите в човека

Продължаваме да обогатяваме доказателствената база потвърждаваща съществуването на четирите същности, намиращи се в тънката енергийна структура, които макар и невидими, но оказват колосално влияние на психиката и живота на човека. Благодарение на това сензационно откритие могат да се намерят отговорите на огромно количество въпроси и да се решат множество нерешими до този момент задачи. Съвсем наскоро, в няколко статии – „Енергийната структура на човека в невидимия свята” и „Четирите човешки същности.” започнахме да изследваме „добре забравената“ теория в книга „АллатРа“ относно наличието на разумни енергоинформационни структури в човека, чието потвърждение намираме в множество древни сведения и артефакти.
Днес ще свържем някои от достиженията на съвременната наука изучаваща процесите в мозъка с Изконните Знания, донесени отново в света от Бодхисатвата „Ригден Джаппо”. Нашата цел е да дадем възможност на този, който се намира в задънена улица да излезе от нея, свързвайки фактите от най-новите научни достижения с най-древните Знания за природата на човека.
Ние просто ще ви упътим, а по-нататък всеки сам ще поема по пътеката на Знанието.

Какво представляват емоциите?

Хората от древни времена изучават човека като съвършена биомашина и опитват да си изяснят неговите закономерности, различните адаптивни реакции, както и процесите на развитие на организма от утробата до самата смърт. Това касае и главния мозък.
Официалната наука твърди, че той е тази част от нашето тяло, където се намираме като възприемащи и самоосъзнаващи се личности. Освен това според общоприетото мнение, мозъкът е това велико управляващо звено в нашия организъм, който решава всички възникващи въпроси и задачи, който прави изводи, анализира, трупа опит, контролира всички процеси и т.н.

Действително, натрупано е огромно количество научен материал, но както се оказва, това са само данни указващи на последствията от човешкия избор – процесите на активация и затихване на различни участъци от главния мозък, предизвикващи едни или други химични реакции в нашия организъм и които водят до появата на различни емоционални състояния, тоест ответна реакция на един или друг дразнител. Но къде във всичко това се намира човека? Какво представлява мозъчната активност и механизма на зараждане на емоциите от гледната точка на физиолозите?
Като цяло, на днешен ден, емоциите и чувствата биват свързвани с различните функционални състояния на главния мозък, с процесите на възбуждане на определени подкорови зони и с промяната на състоянието на вегетативната нервна система.

Ето как звучи определението на емоцията според днешната наука:

Емоцията е генетично обусловена неспецифична програма, която се определя от нервните структури, влизащи в лимбичната система на мозъка. Лимбичната система е образувана от най-древните структури на средния, продълговатия и предния мозък. Импулсите от външните въздействия (дразнители) постъпват в главния мозък под формата на два потока. Единият влиза в съответните зони на кората на главния мозък. Там се разшифрова смисъла и значението на импулсите породени от дразнителя и се превръщат в чувства и възприятия. Вторият поток се насочва в подкоровите образования (хипоталамуса, бадемовидните тела и др.), където се определя непосредственото отношение на тези въздействия към базовите потребности на организма, субективно преживявани под формата на емоции. Тоест на прост език – тук се формират емоционалните реакции като отговор на дразнението.

В хипоталамуса, в подкоровата област се намират особени нервни структури, които се явяват центрове на удоволствието и страданието, агресията и спокойствието. Тоест същите тези емоционални реакции, които могат да бъдат управлявани с помощта на низко честотни токове, предизвикващи възбуда в съответните центрове, което е доказано от безкрайно количество опити. Тези емоции предизвикват редица вегетативни реакции в организма (ускорено или забавено сърцебиене, промяна на налягането, дишането, тонуса на мускулатурата и т.н.), което на свой ред води до промяна на режима на жлезите с вътрешна секреция. Всичко това днес може да бъде фиксирано с помощта на електроенцефалограмата, вокалограмата (обертоновете на гласа), кожно-галваничните реакции (електропроводимостта на кожата), плетизмограмата (промяната в съдовете) и т.н.

Според официалната наука точно това е и самият човек, който е произлязъл от маймуната. Но всичко това до голяма степен не ни обяснява нещата в дълбочина!
От тук възниква въпроса: нима целия този набор от компенсаторно-приспособителни механизми, реакции и емоции са самия човек? Каквото виждам в огледалото това съм и аз?
Теорията на днешната наука изглежда меко казано съмнително.

Бадемовидните тела в главния мозък

Нека да добавим още малко конкретика.
Учените смятат, че формирането на емоционалните реакции е свързано с активацията и работата на бадемовидните тела – от лат. Corpus amygdoloideum (подкорови структури на лимбичната нервна система, намиращи се малко над ушите навътре в мозъка) в резултат на тяхната възприемчивост към зрителните, слуховите, интероцептивните, обонятелните и кожните дразнители. Амигдалите са съставени от няколко отделно функциониращи, близко намиращи се едно до друго ядра и отговарят за отбранителното поведение, вегетативните, двигателните, емоционалните реакции и мотивацията в условно-рефлекторното поведение, тоест подбуждат към действие. Както пишат официалните източници – кората на главния мозък създава чувствени (сензорни) образи, тоест човек вижда, чува или чувства каквото и да е. Хипокампът като част от лимбичната система, който отговаря за паметта, съхранява образите и позволява да бъде припомнен след време. А самото бадемовидно тяло определя, какви именно емоции изпитваме в съответствие със създадения сензорен образ.
Това е версията на официалната наука, която не притежава знания за невидимата енергийна структура на човека. Тоест според общоприетото мнение, бадемовидните тела са последното звено на целия процес, в което възникват емоциите.

Ако човек разширява своите знания ще е способен да си обясни много от процесите, случващи се в човешкия организъм. Например като често срещаното явление, когато без каквато и да било видима причина човек променя своето настроение, как някой ни в клин ни в ръкав започва да проявява агресия, което предизвиква в нас съответна реакция. Или пък когато човек чувства по някакъв непонятен начин настроението на някой друг, било то и непознат, когато усеща емоциите, които възникват в него, дори без видими на външен вид мимика, изражение или жестове.

Как хората си взаимодействат наистина?
Как предусещат събития, които не са се случили още?
Какво е и как работи интуицията?
Какво представляват мислите?
Защо имат такава огромна сила?

Предлагаме на вашето внимание откъс от описанието на духовната практика Четворка (в която човек се учи да разпознава и контролира своите четири Същности), където е заложена ценна информация за причината на зараждането на емоциите и ролята на бадемовидните тела в този процес.


Ригден: Медитиращият започва да работи първо с Дясната същност. По време на изпълнението на медитацията енергията „Ци“ преминава от хипоталамусната област на междинния мозък към дясното бадемовидно тяло (амигдала), разположено дълбоко в темпоралния лоб на главния мозък. След това чрез точка, разположена над дясното ухо, енергията постъпва непосредствено в кълбовидния център на Дясната същност.За тези, които не знаят структурата на своя главен мозък, ще отбележа, че в него се намират две бадемовидни тела, разположени от лявата и от дясната страна, това е много интересна субкортикална (подкорова) мозъчна структура, която е свързана с формирането на различни емоции…

Анастасия: Да, днес на науката вече и е известно, че бадемовидните тела отговарят за способността да се чете информация от лицата на обкръжаващите ни хора. По този начин човек подсъзнателно разбира как се чувстват в дадения момент. Но самият механизъм за разпознаването на информацията все още не е ясен до край за учените.

Ригден: Това е разбираемо, имайки предвид, че прочитането, както и много други функции на бадемовидните тела, е свързано с работата на страничните Същности в енергийната структура на човека. Функциите на бадемовидните тела във физическото тяло са свързани с вегетативните емоционални реакции, с подсигуряването на защитните реакции, с мотивацията на условно рефлексното поведение. Нещо повече, днес вече е научен факт, че повреждането на бадемовидното тяло (амигдала) може да доведе до частично изчезване на структури отговорни за яростта, агресията, също така и паметта за опасност. С други думи, това може да доведе до частично изчезване на чувството за страх в човека, като по този начин го излага на постоянна опасност, която той просто няма да осъзнава. В медицината е имало дори опити за лечение на страховете и неконтролируемите изблици на агресия чрез хирургическа намеса в бадемовидните тела. Трябва да се отбележи, че, невинаги целта оправдава средствата. Победата над самия себе си е много по-ценна от каквато и да е било хирургическа намеса. Още повече, че от всички свои страхове и прояви на Животинското начало, човек така или иначе не може да се избави. Въобще в човешкия организъм, до голяма степен, няма „излишни елементи“, така че не си струва да премахваш нещо от него, без да е крайно необходимо.

И още няколко думи за точката над ухото. В тази област също така се намират структури (енергийно свързани с конструкцията на човека), които участват в процеса на възприятието от човека, намиращ се в изменено състояние на съзнанието, чрез пространствените отношения… или по-точно, неговата ориентация в пространствата на различните измерения. Четирите Същности също са задействани в този процес. Въпреки че тук се наблюдава определен феномен. За тези Същности не съществува време и пространство по начина, по който ги възприемат жителите на триизмерния свят. Но именно благодарение на тяхната работа, човека има интуитивно и точно усещане за ориентация във времето и пространството.

И така, как протича вътрешната работа с центъра на Дясната същност. Обикновено, в своето ежедневие човек не забелязва как се активира, която да е от неговите Същности, но за сметка на това усеща добре резултата от този процес. Когато започват да работят страничните Същности, настроението на човека може изведнъж да се промени, при това без видими за това причини. Съвсем неочаквано той изпада в състояние на печал, отчаяние, залива го чувство на страх, разочарование, тъга, апатия или обратно, агресия, започват да изплуват стари обиди и така нататък. Защо се случва така? Защото се активират страничните Същности, в даденият случай – Дясната. След това Същността провокира образуването на съответните емоционални и мисловни изблици, които приковават върху себе си вниманието на човека. Досущ като изкусен манипулатор тя го улавя в състояние на повишена чувствителност, „предлагайки“ му избор от различни вариации на думи, но в една и съща емоционална тоналност.

С други думи, когато в човека доминира Животинското начало, страничните Същности в своя обичаен режим на работа провокират Личността с подобни емоционални изблици. А какво означават те за мозъка? Това е своеобразен код, активиращ определени блокове на паметта, които пазят полученият от подобни мислени преживявания и емоционални състояния опит. Откривайки тези „хранилища“ в паметта на човека и приковавайки вниманието му към тяхното съдържание, страничните Същности го въвличат в негативно състояние. След това тече процеса на усилване на настроенията и завъртането им в порочен кръг.
из книга „АллатРа”, страница 327


Заключение

Така, имаме официалната позиция на науката, която твърди, че за емоциите в човека отговарят, намиращи се над ушите, бадемовидни тела. От тук нататък науката е безсилна да обясни каква е реалната причина за активацията на едни или други емоционални реакции в човека. Учените стигнали до бадемовидните тела и там заседнали. Тъй като не са в състояние да погледнат по-навътре, измислили камара обяснения и с това приключва всичко.
Но за всеки любознателен човек, който е прочел книга „АллатРа“ и е опитал духовната практика „Четворка“, е пределно ясно, че бадемовидните тела са само едно от звената по пътя на енергийните канали, водещи към Страничните Същности (Дясната и Лявата). Става ясно, че те са тези, които провокират емоционалните изблици в човека. Дясната съответно – агресията, унинието, страха, безпокойството, алчността, обидата, угризенията и т.н., а Лявата – горделивостта, лъжата, логиката, съблазънта, хитростта, коварството, жаждата за власт и манията за величие.


Символични изображения на четирите съшности в древноегипетската култура. От ляво на дясно – задна, дясна, предна и лява.

  • Официалната наука смята, че бадемовидните тела отговарят по някакъв начин за възникването на емоциите.
  • Официалната наука би трябвало отдавна да е навлязла в невидимия свят, света на тънките енергии, където с помощта на различни упражнения, а по-конкретно с духовната практика „Четворка“, може реално да се почувства, че за възникването на емоциите отговарят страничните Същности, непосредствено свързани с бадемовидните тела.
  • Съществуването на Същностите в човека се потвърждава от голямо количество артефакти събрани от археолозите. В тази статия има предостатъчно от тях. „Четирите човешки същности.”
  • И накрая, всеки желаещ лично да се убеди в представената информация може да го направи ако изпълни качествено духовната практика „Четворка“

Смятаме, че знанията за четирите Същности са известни на определени елитни кръгове и благодарение на тях общественото съзнание бива умело манипулирано. Също така, че сред най-високите кръгове на световната наука има определено разбиране и наработки относно Същностите и тяхното действие, които не се дават на широките маси. Защо?
Очевидно е, че много по-лесно е да бъде управляван неграмотният човек, от колкото образованият и знаещ такъв.

Нека да завършим с прословутият човешки избор. Придобивайки знания за четирите човешки Същности и умението да бъдат управлявани, човек става Свободен, а отхвърляйки Изконното Знание той се потапя обратно не просто в робство, а в тройно робство:

  • Роб на световния елит, който го управлява дистанционно.
  • Роб на своите Същности, които се хранят за сметка на неговото внимание.
  • Роб на единната система на Животинския разум.

Изборът остава за всеки един от нас!

allatra_detail04

Коментари

сеп 11, 2016 | Публикувано от в Статии