Основи и етапи на изграждане на Съзидателно общество

За никого не е тайна, че настъпи епохата на глобални промени както в обществото, така и във всеки човек. За мнозина вече е очевидно, че обществото стои на ръба на пропастта. Сякаш е замръзнало в лъжа, измама, нечовечност като студена снежна маса по стръмен планински склон, върху който е затънала цялата ни потребителска цивилизация Това ли е върхът? Спускането на лавината на стреса в общественото съзнание, провокирана от климатичните, икономическите, политическите, пандемичните и други причини, е неизбежно. Въпросът е какви ще са последствията. Как ние, хората, можем да предопределим своето бъдеще днес? Как можем да оцелеем и да минимизираме рисковете от неизбежните загуби? Изход има!

Както е известно, лавината може да се активира от едно незначително действие, дори от тежестта на един човек върху снега. Но накъде ще бъде насочено общото движение на обществото? Към гибелната пропаст на егоизма и горделивостта или в руслото на пълноводната съзидателна река, която ще даде на обществото нова форма на съществуване и ще създаде благоприятни условия за възраждането на живота за следващите поколения на нашата цивилизация? Кой друг, ако не ти си способен да промени този вектор? Тази статия е за това, как да го направим.

*     *     *

На 11 май 2019 г. се състоя събитие от световен мащаб, което положи основите на неизбежните глобални трансформации на световната общественост. За пръв път в историята, огромен брой хора от цял свят се събраха заедно в рамките на онлайн конференцията „Обществото. Последен шанс“ на платформата на Международно обществено движение „АЛЛАТРА“. Хората открито и честно обсъдиха всички най-належащи въпроси, стоящи днес пред цялото човечество. И най-важното, освен откритото и правдивото представяне на тези проблеми, каквито са в действителност, бяха посочени начините за решаването им.

Резултатът от безпрецедентното събитие бе раждането на уникалния глобален проект на Международно обществено движение „АЛЛАТРА“ – Съзидателно общество“. Каква е неговата уникалност? На първо място, че е жизнено необходим за цялата цивилизация. Всъщност това е единственият възможен изход от егоистичната и потребителска задънена улица към самоунищожение, в която сега се намира човечеството. Този прецедент и последвалата верижна реакция от събития укрепиха още повече моята надежда, че не всичко е загубено, както за мен лично, така и за цялото човечество.

За изминалото време, благодарение на съвместните усилия на участниците от Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ от различни страни, които също като мен се вдъхновиха от съзидателните идеи, беше направено наистина много. В цял свят се проведоха огромен брой социални проучвания, международни онлайн срещи, конференции, бяха заснети множество интервюта, бяха публикувани интересни статии и бяха реализирани много други социално значими проекти. Заедно направихме наистина много, но очевидно все още недостатъчно, за да достигнем до всички.

Разговаряхме с огромен брой хора от цял свят и реално всеки, с когото общувахме, сподели, че Съзидателното общество му е нужно, че е важно за него и той би искал да живее в такъв свят.

През цялото това време размишлявах, как да се ускори разпространението на информацията за Съзидателното общество в света? Как всички да се обединим и да направим нашите усилия още по-ефективни? Как тази информация и възможност да достигнат до всички хора на Земята? В крайна сметка времето не чака! Вече сме ни повече , ни по-малко, а почти осем милиарда души и това се отнася за всички. В крайна сметка, ако сега не се предприемат действия, тогава съвсем скоро лавина от бедствия ще затрупа всички. Как да пребъдем?

Отговор на тези въпроси ние с наши приятели получихме по време на общуването ни с уважавания Игор Михайлович Данилов. Както винаги, Игор Михайлович с голямо търпение и доброта разясни подробно спасителния изход от настоящата ситуация в обществото, същността и смисъла на създаването на Съзидателно общество, което искаме да споделим с всички вас, наши скъпи приятели!

ЦЕЛ И СМИСЪЛ

Най-важното е целта! Ако има цел, всичко има смисъл, а ако няма цел, всичко останало е безсмислено. В какво се състои нашата цел? Да се измъкнем от задънената улица на потребителското общество, което всъщност е скрита форма на робство, замаскиран робовладелски строй, в който днес съществува цялото човечество и всеки да започне да живее като Човек, а не като звяр. Главната цел е достигането и изграждането на Идеално общество от духовно свободни хора, общество, което би гарантирало на нашите бъдещи поколения достоен живот, блага и духовно-нравствен просперитет. Общество с Любов и Човечност, или както го наричат в различните религии – Едем. Общество на бъдещето, което още сега те променя в действие и изпълва живота ти с висок смисъл.

Какво е необходимо за това? Поетапно развитие. Игор Михайлович разясни ключовите разбирания, и че Съзидателното общество е само междинен етап от еволюцията на човечеството от робовладелско-феодалния строй към съвършено нов за съвременните хора начин на живот на обществото – Идеалното общество. Съзидателното общество се явява преходен етап, без който е невъзможно да се постигне по-висшата крайна цел – Идеално общество на духовно свободните хора.

Игор Михайлович даде интересен асоциативен пример: „Представете си широка бурна река, която отделя потъващото островче, от големия бряг. На островчето се намират диви животни. Та нали нашето съвременно общество по нищо не се различава от тях. Декларираме правилни неща, говорим за високи идеали, а всъщност живеем като животни. Разпръснати сме. Създадохме анклави. Постоянно се борим за територии, установяваме отношения, изграждаме йерархии и се борим за доминиране.

Нима това е достойно за Човека? Нима подобава на Човек да живее в такива условия? В съвременното общество всичко е против него. Хората сами са създали надстройки, които са ги поробили. Приоритет са интересите „на хартия“, на „държавата“, на „обществото“ в лицето на малки групи и едва най-накрая стоят интересите на човека, който със собствените си ръце “реализира техните мечти“, вкарвайки себе си в още по-голямо робство. Нима е нормално? Създавайки тези абстракции, ние им прехвърлихме правата си. Но заедно с нашите права от нас бяха отнети и нашите блага. Дойде времето всичко това да се върне на хората. Защото този свят е създаден и даден на Човека. Човек не трябва да губи статуса си на Човек, само тогава ще имаме шанса да изградим Идеално общество.

Нека се върнем към нашия пример. Идеалното общество е това, което се намира от другата страна на реката, на големия бряг на стабилността и благополучието и се нарича Едем. За да напуснем потъващия остров и да преминем през реката на смъртта, трябва да построим мост от потребителския, животински формат на взаимоотношения, където властват лъжата и клеветата, до Едем, където царуват Истината и Любовта. Този мост трябва да бъде направен от твърдия камък на единната воля на хората и съвместните им действия. Именно този мост е Съзидателното общество, което стои на 8 опори. Помолих за уточнение: „Какви са тези опори?“ и Игор Михайлович сподели, че подпорите на моста са 8-те основи на Съзидателното общество.

8 ОСНОВИ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

Човекът е основополагащата единица на обществото. Човечеството е едно голямо семейство.

1. Човешкият живот

Човешкият живот се явява най-висшата ценност. Животът на всеки Човек трябва да се пази както собствения. Целта на обществото е да осигури и гарантира ценността на живота на всеки Човек. Няма и не може да има нищо по-ценно от живота на Човека. Ако е ценен един Човек, следователно са ценни всички Хора!

2. Човешката свобода

Всеки човек по рождение е дарен с правото да бъде Човек. Всички Хора се раждат свободни и равни. Всеки има правото на избор. На земята не може да има никой и нищо над Човека, неговите свобода и права. Упражняването на правата и свободите на Човека не трябва да нарушава правата и свободите на другите хора.

3. Безопасността на Човека

Никой и нищо в обществото няма право да застрашава живота и свободата на Човека!

На всеки Човек се гарантира безплатно осигуряване на основните жизнени потребности, включително храна, жилище, медицинско обслужване, образование и пълно социално осигуряване.

Научните, производствените и технологичните дейности на обществото трябва да са насочени изключително към подобряване качеството на човешкия живот.

Гарантирана икономическа стабилност: липса на инфлация и кризи, стабилни и еднакви цени в целия свят, единна парична единица, фиксирано минимално данъчно облагане или липса на такова.

Безопасността на Човека и обществото от всякакъв вид заплахи се осигурява от единна световна служба за реагиране при извънредни ситуации.

4. Прозрачност и откритост на информацията за всички

Всеки Човек има право да получава достоверна информация за движението и разпределението на обществените парични средства. За всеки Човек е достъпна информацията за статуса на изпълнението на решенията на обществото.

Медиите принадлежат изключително на обществото и отразяват информацията вярно, открито и честно.

5. Съзидателна идеология

Идеологията трябва да е насочена към популяризиране на най-добрите човешки качества и изключване на всичко, което е насочено срещу Човека. Основен приоритет се явява човечността, високите духовно- нравствени стремежи на Човека, хуманността, добросъвестността, взаимното уважение и укрепването на приятелството.

Създаване на условия за развитие и възпитание на Човека с главна буква, възпитание и култивиране на морално-нравствените ценности във всеки човек и в обществото.

Забрана за пропагандата на насилие, порицание и осъждане на всяка форма на разделение, агресия и прояви на античовечност.

6. Развитие на Личността

Всеки човек в Съзидателното общество има право на всестранно развитие и самореализация.

Образованието трябва да бъде безплатно и еднакво достъпно за всички. Създаване на условия и разширяване на възможностите за реализация на творческите способности и талантите на всеки Човек.

7. Справедливост и равенство

Всички природни ресурси принадлежат на Човека и се разпределят честно между всички хора. Не се допуска монополизацията им и нерационалното им използване. Ресурсите се разпределят справедливо между жителите на цялата Земя.

<На всеки човек се гарантира работа ако желае да работи. Възнаграждението за идентична длъжност, специалност и професия трябва да бъде еднакво по целия свят.

Всеки има право на частна собственост и доходи, но в рамките на установения от обществото размер на капитализацията на индивида.

8. Самоуправление на обществото

Понятието „власт” липсва в Съзидателното общество, тъй като отговорността за обществото като цяло, неговото развитие, условията на живот и хармоничното му изграждане зависят от всеки Човек.

Всеки Човек има право да участва в управлението на делата в Съзидателното общество и в приемането на закони за подобряване на живота на Човека.

Решаването на обществено важните, социално значимите икономически въпроси, засягащи промяната на качеството на Човешкия живот, се подлагат на общонародно обсъждане и гласуване (референдум).

Тази информация ни потресе със своята мъдрост и дълбочина. Естествено, в такова общество иска да живее всеки човек. И днес пред нас, хората, живеещи на планетата Земя, остава само един въпрос: как да се реализира това в най-кратки срокове?

ЕТАПИ НА ПОСТРОЯВАНЕТО НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

Игор Михайлович отговори, че за изграждането на Съзидателното общество е важна етапността и обясни в какво се състои всеки един от етапите.
1. Етап на информиране.

Това е информиране на човечеството за Съзидателното общество. Всеки неравнодушен човек може да информира за Съзидателното общество максимално възможното количество хора. Това, което сега активно правят много добросъвестни, порядъчни хора от различни страни по света.

2. Политически етап.

Създаване на политически партии „Съзидателно общество“ в различни страни с единна идеология на Съзидателното общество. Общата координация на партиите се осъществява от Международния централен комитет, който се контролира от международната общност – Международното обществено движение „АЛЛАТРА“, тоест от общността, която се намира извън политиката и религията. Целта е проста: използване на политиката като инструмент не за разделяне, а за обединяване на хората.

3. Световен референдум.

Провеждане на общочовешки референдум за приемане от цялото човечество на съзидателен модел на развитие като единствен приемлив и необходим за оцеляването на човечеството.

Първият етап е оповестяването на човечеството за възможността за създаване на Съзидателното общество. Това е нещото, с което сме ангажирани активно сега. За хората говорят техните дела. Огромно количество съзидателни проекти се реализират ежедневно от участниците в Международното обществено движение „АЛЛАТРА“. Всеки желаещ може да научи за тях от официалните ресурси на Движението и да се присъедини към тази жизнено необходима инициатива.

Има основен инструмент, който играе ключова роля в съвременното общество, с помощта на който се управлява нашето общество. Това е политиката. Ако го използваме, значително ще ускорим реализацията на Съзидателното общество.

Вече 6 000 години политиката служи за поробването на човека и за укрепването на системата на потребителските ценности. Въпреки това, днес тя може да послужи на цялото човечество при изграждането на Съзидателното общество!

Системата за управление на съвременното общество е устроена по такъв начин, че отивайки да гласуваме в собствената си държава избираме от предложените ни кандидати и след изборите им делегираме своите права. Тоест, прехвърляме своите права на хора, които не познаваме, и по този начин се лишаваме от своите права. Та нали сме им ги делегирали. Но заедно с правата сме им предали и нашите блага. По този начин собственоръчно сме създали надстройката над човека. Назначеният, който сме дарили с власт и пълномощия, ще работи ли за нас или в наш интерес? Ще ни върне ли той нашите благата? Не, защото той е свикнал с тях и счита, че нашите блага са вече негова собственост. Той ще мисли за себе си, за семейството си, но не и за нас. Защо? При потребителското егоистично мислене, той ще счита, че ако започне да защитава интересите на хората, ще падне до нашето ниво и ще остане като нас – само с декларирани права и без реални облаги. Нима това не е абсурдно? Това не е ли форма на скрито робство?

Отнемайки ни всичко, са ни предписали много строги задължения, които всъщност са неизпълними за повечето хора. Просто не е възможно да ги изпълним изцяло. Това кара хората да живеят в постоянна тревога и в страх, кара ги да се чувстват уязвими и по-низши. Именно в такова общество ние с вас сме принудени да съществуваме. Тотални подмени и манипулации! Това е същността на потребителското общество. В него всичко е подредено така, защото е насочено срещу човека. И това е факт. Може ли такова общество да просъществува дълго? Има ли бъдеще? Очевидно не.

Но всеки инструмент може да се използва както във вреда, така и за добро, с него може да се руши или гради. Следователно политиката може и трябва да се превърне в наш инструмент за изграждане на правилната и наистина справедлива, жизнеспособна, утвърждаваща живота законодателна база за изграждане на Съзидателното общество.

Днес все още живеем ръководени от римското право, което отдавна е изживяло времето си. Необходимо е да се създадат такива закони, които да гарантират опазването на интересите на всеки човек. Техен фундамент ще станат 8-те основи на Съзидателното общество. Политиката трябва да се превърне в инструмент за международна комуникация и обединение, да насърчава приятелството между народите, а не да бъде инструмент за натиск и агресия, както се случва сега. Може и трябва да се използва не за по-нататъшно разделяне, а обратно, за бързото обединение на цялото човешко семейство.

Ако вървим със същото темпо като сега, без да използваме политиката като инструмент, процесът на създаване на Съзидателното общество ще се точи в продължение на много години. Нека погледнем трезво, дали човечеството има това време? За да ускорим процеса на преход на човечеството от потребителския формат към Съзидателно общество можем и трябва да използваме политиката като най-ефективния инструмент.

Всички сме граждани на нашите държави. Отиваме на избори и гласуваме за различни кандидати, а после се разстройваме, че те влошават живота ни и укрепват потребителския формат. Приемат закони, които работят против нас, като Единно Човешко Семейство, а не в наш интерес. В резултат на това условията на нашето съществуване постоянно се влошават. Тоест, идвайки на власт, тези хора защитават чиито им е угодно интереси, но не и тези на Човека и Единното Човешко Семейство. Как изобщо човек може да гласува за политик, ако той е против Човека и неговите права? Как да гласуваме за него, ако той е склонен към лъжи и измами?

За да променим ситуацията, трябва да гласуваме за онези политици, които ще реализират и въвеждат законодателно 8-те основи на Съзидателното общество! А още по-добре, по-просто и по-правилно е да се създаде единна световна партия, наречена „Съзидателно общество“, която във всяка страна по света ще реализира 8-те основи на Съзидателното общество. По този начин, използвайки правата, които сме им делегирали, още сега ще започнат да се връщат всички наши благата и ще стартира работата по обединяването на цялото човечество в Единно Семейство – Съзидателно общество. Само след като всички страни по света са готови за прехода от потребителския към съзидателния формат, ще можем да проведем Световен референдум, който ще върне законодателно нас, всички жители на Земята, в Обединеното Човешко семейство – Съзидателното общество.

Всичко това можем да направим само по мирен път. Както каза уважаваният Игор Михайлович: „Човечеството не се нуждае от революции, а от Еволюция.

Участник на МОД „АЛЛАТРА"
Елчин

allatra_detail04

Коментари

май 27, 2020 | Публикувано от в Статии