За движението

За движението

През 2014 година на базата на Международната обществена организация «Лагода» беше основано Международното обществено движение АллатРа. Днес благодарение на участниците на движението се реализират голямо количество мащабни проекти в различни области. Над проекта работят най-добрите в света специалисти-доброволци от различни професии, на които не им е безразлично бъдещето на нашата цивилизация и които реализират своя професионален и творчески потенциал за благото на цялото човечество.Цели и задачи на Международното Обществено Движение «АллатРа»

Ние се стремим приоритетно към обединение и дружба на всички народи на основата на културно-нравствените и духовни ценности, обединяващи хората по целия свят. Ние се застъпваме за реализацията на правата и свободите на хората, формирането на качествено нови отношения между народите на основата на доброто, безкористната взаимопомощ, съзидателните взаимоотношения на хората по света, без значение от тяхното местообитание, социална, национална, политическа или религиозна принадлежност.

За решаването на такива фундаментални въпроси, на различни социални нива участниците в движението реализират следните задачи:

― инициират и реализират на практика социални, културни, съзидателни обществено значими дела, проекти и програми;

― повишават нивото на знания и осведоменост на обществото, разкриват нови начини за обединение на социално активните граждани в целия свят на основата на приятелството, доброто и взаимопомощта;

― оперативно си сътрудничат един с друг, а така също и с различни социални движения, общински, обществени, международни, държавни, междуправителствени и религиозни организации, фондове, професионални асоциации, профсъюзи, академични кръгове, средства за масова информация.


За движението
Благодарение на основните ценности на движението и вътрешната потребност на хиляди хора да живеят спрямо Съвестта си и да бъдат в полза на обществото, движението вече стабилно присъства на всички континенти в над 200 държави.

allatra_detail04

Коментари