Как работи човешкото възприятие

Човешкото възприятие е фундаментален елемент от сложния пъзел наречен човек. То е основата на изграждащата се през целия живот Личност. Възприятието определя каква информация постъпва към личността, а от нея зависи нашия избор. Изборът гради нашето бъдеще. Предлагаме на вашето внимание откъс от доклада Изконна Физика Аллатра, където тази тема е прекрасно описана.

„Като цяло, човек възприема действителността субективно. Човешкият мозък, независимо от своята сложност е сравнително ограничен в своите възможности и е способен да функционира само в определени условия. Информацията за заобикалящата действителност се възприема от индивида с временно закъснение и пространствено изкривяване. Например, пространственото изкривяване на възприятието може да бъде обусловено с различната скорост на преминаването на звуковите (механическите) и светлинните (електромагнитните) вълни през различните среди и материали, с разсейването, отражението и припокриването на вълните. Тоест човек получава не цялостна, а фрагментирана информация. Моделът за възприятие на заобикалящата действителност е крайно субективен. Човек опознава заобикалящата го действителност с помощта на своето съзнание, благодарение на придобитите асоциации, валидни за триизмерния свят. С други думи, всички процеси и явления биват „измервани“ от човека посредством триизмерността като винаги се търси себеподобното. В следствие на не познаване на неизвестните му процеси и явления, съзнанието, настроено на шаблонното възприятие на света изпуска голяма част от протичащата в пространството информация. Шаблонните възприятия на човека от потребителското общество с материален начин на мислене ярко се открояват в думите на библейския персонаж – Тома неверни: „Ако не видя с очите си – няма да повярвам“. Но показателно е и друго изказване на представител от духовното общество (Иисус): „Блажени са тези, които не са видели и са повярвали!“. От позицията на Изконна Физика АллатРа последното изказване е повече от справедливо, то засяга не само духовния живот на хората, но и глобалните процеси произтичащи в микрокосмоса на нивото езоосмическата решетка (забележка: вижте по-нататък в доклада темата „Езоосмическа решетка“).

Ако разгледаме въпроса от позицията на квантовата физика, то човек живее в една илюзорна система. А ако разглеждаме този въпрос от позицията на духовните знания, то това, което пречи на човека да разбере и осъзнае илюзорността на света е отрицателното качество на его съзнанието като горделивостта – камшика и моркова на разумната материална система, която превръща човека не просто в роб на своите желания, а в „дойна крава“ на системата, в която живее, която всъщност е мъртва. Неслучайно още от древността мъдрите хора, предавайки знанията получени от техните предци, акцентирали внимание на това, че всичко, което човек възприема във видимия, материален свят, всъщност не се явява реално и той има възможността да развие друг вид възприятие, което качествено се отличава от лъжливото, илюзорното възприятие на действителността, което материалната система ни навързва.

Вследствие на всички тези различни причини е невъзможно да се говори достоверно и с изключителна точност за сложните процеси на функциониране на материалния свят и Вселената като цяло, които се намират отвъд пределите на ограниченото човешко възприятие като жител на третото измерение. Въпреки това Знанията за тях, адаптирани за човешкото възприятие, са съществували още в най-дълбока древност. Съдейки по древните трактати, към тези знания са се отнасяли като към нещо свещено и отговорно са ги предавали на следващите поколения. Напълно очевиден е фактът, че тези знания са били предназначени с цел, изучавайки ги и съответно познавайки света, човек да може по-задълбочено да опознае себе си, своето истинно предназначение, смисъла на своя живот, да използва тези допълнителни знания за невидимите процеси в материалния свят изключително за достигането на своето духовно преображение.

Много от древните знания са се предавали от поколение в поколение в асоциативна форма, разбираема за възприятието на болшинството хора в една или друга епоха, живеещи в едни или други места на планетата. И това изобщо не е удивително. Днес в същата тази квантова физика успешно се прилага аналогията, благодарение на която се изграждат абстрактните теории, различните модели, с помощта, на чиито асоциативни сравнения е възможно да се обяснят в разбираема за обществото форма процесите на невидимия свят, недостъпни за човешкото зрително възприятие. Нещо повече, колкото по-широка е асоциативната база, с която разполагат учените, толкова по разбираеми за хората от съвременната цивилизация са излаганите от тях теории.

Така чеЗнанията в древността са се предавали с помощта на аналогиите, които били разбираеми и близки на хората от тази епоха. Например за народите, живеещи по бреговете на моретата или океаните, в качеството си на аналогия обясняваща събитията във Вселената и невидимия свят, са се използвали известни на местното население процеси и явления протичащи в океана, образни примери свързани с водата, навиците на подводните обитатели и т.н. За жителите на степните горски райони, разбираеми били асоциациите свързани със селското стопанство, развитието и растежа на растенията, дърветата, характеристиките и навиците на животните. Но за по-голямата част от хората най-близките асоциации били примерите от бита свързани с живота на общината, човешките отношения. Притежавайки основите на Изконните Знания е много лесно тези, които изследват културата на различните народи да проследят всички тези паралели.

Съдейки по сведенията, достигнали до наши дни, могат да се обобщят две основни причини, защо знанията за макро и микрокосмоса в древността са се давали като допълнение към духовните знания. Първата причина: за да може човек да осъзнае главния смисъл на своя мимолетен живот, чийто смисъл е духовното преображение. Втората причина: за да може да направи своя зрял и осъзнат избор между главните в неговия живот, било то материални, било то духовни ценности (в понятието на доминиращ личен мироглед и главна цел в живота). А за да може човек пълноценно да извърши своя избор, той трябва да знае за опасностите, особеностите, шаблонните действия на невидимия свят на материалната „разумна система“, в която временно съществува като Личност и като тяло (забележка: вижте подробно в книга „АллатРа“).

За съжаление в последствие, поради неразбиране същността на древните Знания и изгубвайки във времето основните ключове позволяващи тяхното разкодиране, Знанията за макро и микрокосмоса започнали да се интерпретират по друг начин, в буквалния смисъл на приведените примери, тоест в руслото на примитивните разсъждения. На днешен ден, благодарение на съвременните учени, изучаващи дадения въпрос непревзето, е събран богат културен материал от всички кътчета на нашия свят. Той свидетелства за това, че едни и същи по своя смисъл сакрални знания били известни на народите от различни континенти и времена. Тъкмо за това съпоставяйки богатото културно и духовно наследство на човешката цивилизация с ключовите знания – основите на Изконна Физика АллатРа, човечеството има възможност не само да разбере своето изконно минало, но и да промени своето бъдеще.

Струва си да се отбележи, че ако човека с любознателен ум, не ограничено мислене и свободно от шаблоните на потребителско общество съзнание, започне подробно да изучава и да съпоставя процесите в своя живот със Знанията от изконната физика, както и Знанията от духовното и културно наследство на човешката цивилизация, тогава той ще започне да опознава духовно и да разбира задълбочено самия себе си. Ще започне да разбира истинските причини пораждащи днешната световна духовно нравствена криза. Ясно ще вижда причините за създаването на изкуствени условия, дестабилизиращи човека и цялото общество като цяло. Но най-главното е, че в процеса на това задълбочено познание, човек ще може да осъзнае не само по какъв начин е възможно коренно да промени ситуацията, но и да излезе на съвършено ново, еволюционно ниво на развитие както индивидуално, така и в обществото като цяло. Тогава пред цивилизацията ще се отвори пътя на духовно нравственото и културно развитие, ще се бъдат направени множество епохални научни открития и невероятни висоти на техническия прогрес. Както са казали, всичко ново – е добре забравено старо."

Из доклад „Изконна Физика АллатРа"

allatra_detail04

Коментари

авг 1, 2017 | Публикувано от в Статии